Než uzavřete pojištění – práva a povinnosti

posted in: AKTUALITY | 0

Pojištěním myslíme „na zadní kolečka“, proto bychom měli dbát na to, aby se nám stalo dobrým slohou, nikoli zlým pánem.

Na počátku je důležité si uvědomit, že pojištění je služba přesně definovaná smlouvou. Než  ji podepíšeme, měli bychom si ohlídat hned několik věcí.

Soukromé pojištění

Soukromé pojištění je pojištění, které vzniká na základě pojistné smlouvy a je upraveno zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pojistnou smlouvou se pojistitel (pojišťovna) zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Pojištění je službou, kdy „kupující“ (pojistník) dostane „zboží“ (plnění) pouze v případě, že nastane určitá událost. Taková událost bývá uvedena v pojistné smlouvě a definována v pojistných podmínkách, které jsou obvykle její součástí.

Hlavními výhodami pojištění z pohledu spotřebitele jsou zpravidla:

1.      přesun rizika (následků nahodilé události) z jednoho subjektu (pojištěného) na druhý (pojišťovnu)

2.      ochrana proti důsledkům nepředvídatelných událostí s negativními finančními dopady.

 

Před uzavřením smlouvy

 • Zájemci musí pojišťovna či pojišťovací zprostředkovatel, který jedná jménem a na účet pojišťovny, před uzavřením pojistné smlouvy písemně a srozumitelným způsobem oznámit informace v rozsahu uvedeném v § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. (např. doba platnosti smlouvy, způsob jejího zániku, způsob určení výše odkupného a mnoho dalších). Při uzavírání pojistné smlouvy prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele Vám navíc musí zprostředkovatel poskytnout písemně další informace, a to v rozsahu § 21 zákona č. 38/2004 Sb.
 • Zprostředkovatel je vždy povinen před uzavřením pojistné smlouvy zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Tento písemný záznam z jednání (popřípadě jeho kopii) si vždy od zprostředkovatele vyžádejte a současně zkontrolujte, zda zprostředkovatel tento dokument podepsal.
 • V některých případech je dále pojišťovací zprostředkovatel povinen provést analýzu dostatečného počtu pojistných produktů, aby Vám mohl doporučit pro Vás nejoptimálnější produkt. Tuto povinnost má pojišťovací zprostředkovatel tehdy, když je oprávněn zprostředkovávat konkurenční pojistné produkty. O této skutečnosti by Vás měl informovat.

Podpis smlouvy

 • Podpisem smlouvy na sebe přebíráte nejen práva, ale i závazky. Ustanovení smlouvy se po jejím podpisu stávají závaznými. Nepodepisujte proto smlouvy a neplaťte peníze ve vypjatých situacích. V klidu si vše rozmyslete a seznamte se s celým obsahem smlouvy. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou i všeobecné pojistné podmínky, popřípadě smlouva může odkazovat i na další dokumenty, a proto se podrobně seznamte i s nimi. Prostudování těchto dokumentů je důležité i z důvodu kontroly, zda vše, co Vám pojišťovna či pojišťovací zprostředkovatel sdělili o podmínkách Vašeho pojištění, je skutečně řádně zaznamenáno. Ústně sdělené informace totiž nemusí vždy odpovídat skutečnostem uvedeným ve smluvní dokumentaci. Mějte na paměti, že ústní sliby je v případě sporu většinou velmi těžké prokázat.
 • V případě, že Vás pojišťovací zprostředkovatel přesvědčuje k přepracování stávající smlouvy na novou, dle jeho tvrzení výhodnější, vždy trvejte na písemném potvrzení (nejlépe do záznamu – viz předchozí bod), proč nový produkt lépe vyhovuje Vašim požadavkům a potřebám, než stávající produkt.
 • Cílovou skupinou některých pojišťovacích zprostředkovatelů se stávají mladí lidé od 18 do cca 26 let, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností a přesně si neuvědomují následky učiněného právního úkonu. Zvláště ti by měli dbát zvýšené opatrnosti při podepisování smluvních dokumentů, zejména v případě, je-li na ně činěn nátlak a nemohou si vzít smlouvu k prostudování domů.

Spolupráce při zprostředkování pojistných produktů

 • V případě, že Vám pojišťovna či zprostředkovatel nabídne, abyste zprostředkovali pojistný produkt dalším osobám, a to s příslibem provize za sjednání pojistných smluv, mějte na paměti, že zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví je regulována zákonem č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pojišťovacím zprostředkovatelem je osoba zapsaná v registru vedeném ČNB. Pro zápis do tohoto registru je vyžadována mj. důvěryhodnost a určitá odborná způsobilost. Podmínku odborné způsobilosti musí splňovat též zaměstnanci pojišťovacího zprostředkovatele, kteří se přímo na zprostředkování pojištění podílejí. Zprostředkování pojištění bez příslušného oprávnění je nezákonné.
 • Pojišťovací zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že od Vás jako od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti, vyžaduje složení vstupního poplatku jako podmínku výplaty příštích odměn za tuto činnost nebo Vaši odměnu odvozuje od získávání dalších osob pro tuto činnost.
 • Pojišťovací zprostředkovatel nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.

Životní pojištění

 • Životní pojištění není primárně spořící produkt. Výnos takového produktu může být ovlivněn parametry produktu (například poplatky) a celkové zhodnocení Vašich prostředků se může výrazně lišit od garantované technické úrokové míry (TÚM), která se vztahuje pouze na spořící složku pojistného produktu.
 • Životní pojištění je závazek na velmi dlouhou dobu a jeho předčasné ukončení ze strany klienta je nevýhodné. Při předčasném ukončení má klient při splnění zákonem daných podmínek nárok na odkupné. Odkupné není počítáno z celého pojistného, které pojistník pojišťovně zaplatí. Pojistné je složeno z rizikové složky, rezervotvorné složky a složky na náklady a správu pojištění. Odkupné je pak počítáno pouze z rezervotvorné složky. Rezervotvorná složka se postupně během trvání pojištění zvyšuje, odkupné je tedy tím vyšší, čím delší dobu je pojištění v platnosti. Z uvedeného vyplývá, že nelze poměřovat výši odkupného s celým „vloženým“ pojistným. V praxi je běžné, že pojišťovny v prvních letech trvání smlouvy nejprve ze zaplaceného pojistného uhrazují své náklady, a proto je odkupné často velmi nízké či nulové. Navíc, v investičním životním pojištění, kde pojistník nese investiční riziko (neboť volbou investičního fondu sám rozhoduje, kam budou vložené prostředky z pojistného investovány), se výše odkupného odvíjí též od tržní ceny podílových jednotek. U investičního životního pojištění tedy může být, v případě negativního vývoje na trzích, výše odkupného dokonce výrazně menší než zaplacené pojistné. Při sjednávání pojistné smlouvy je třeba proto vždy zvážit Vaši schopnost platit pojistné ve sjednané výši po celou dobu trvání pojištění.

Zdroj: ČNB, portalobydleni.cz

 
Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na svjpredseda@svjpredseda.cz