Příjmy ze společných částí domu – SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Obecné informace k příjmům ze společných částí domu:

Příjmy z nájemného ze společných prostor (např. příjmy z pronájmu pozemku, sušárny pronajímané jako sklad, z pronájmu štítové stěny jako reklamní plochy atd.) a ostatní příjmy plynoucí ze společných prostor (např. příjmy z práva umístit telekomunikační či reklamní zařízení na domě atd.) nejsou výnosem SVJ a tudíž nejsou předmětem daně u SVJ.

Nájemné či obdobný příjem je sice zpravidla poukazován na bankovní účet SVJ, to však ještě neznamená, že mu „patří“. V uvedených případech se vždy jedná o příjem vlastníků jednotek a rozděluje se mezi ně v poměru jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

To mu musí odpovídat i způsob účtování v SVJ – nikoliv ve výnosech, ale jako závazek vůči vlastníkům jednotek. Shromáždění vlastníků jednotek však může rozhodnout, že tento příjem bude ponechán SVJ (např. jako záloha na činnosti spojené se správou SVJ) a nebude vlastníkům jednotek vyplácen.

Z daňového hlediska však není podstatné, jakou z výše uvedených variant SVJ zvolí. V obou případech vlastníkům jednotek vzniká příjem z pronájmu (dle § 9 zákona o daních z příjmů).

Podle judikátu Nejvyššího správního soudu 7Afs 19/2009-57 je nájemné příjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujednáním mezi nájemcem a pronajímateli či tím z pronajímatelů, který je dle dohody spoluvlastníků (či dle zákona) platby oprávněn přijímat (sem lze zařadit i SVJ). To, že určitý spoluvlastník nemohl disponovat se svým podílem na nájemném ve zdaňovacím období, v němž bylo zaplaceno, jej nezbavuje povinnosti v tomto zdaňovacím období tento podíl podrobit zdanění dani z příjmu. Tento judikát byl posléze i potvrzen jiným judikátem NSS, a to 8 Afs 32/2011-67.

Samotné zdanění tohoto příjmu však závisí na ostatních příjmech konkrétního člena SVJ. Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (a současně i povinnost zdanit příjem z pronájmu) totiž nevzniká, například pokud:

  • člen SVJ po celý rok pobíral pouze příjmy od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (zaměstnavatelů); podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaňovaných srážkovou daní ) a jeho ostatní zdanitelné příjmy podle § 7 až 10 nepřesáhly částku 6 000 Kč

 

  • celkové roční příjmy člena SVJ, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15000 Kč (kromě příjmů osvobozených a příjmů zdaňovaných srážkovou daní).

 

  • odlišná situace nastává u osob, které musí z jakéhokoliv důvodu daňové přiznání podat (např. osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby se dvěma souběžnými pracovními poměry). V takovém případě ke zdanění příjmu z pronájmu u vlastníků jednotek dochází.

 

Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na svjpredseda@svjpredseda.cz