Vklad do katastru nemovitostí

posted in: AKTUALITY | 0

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících. Je též zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

Jinými slovy, pokud se jakkoli mění údaje o nemovitostech, jsme povinni nechat tuto změnu do katastru nemovitostí zaznamenat, a to tím, že podáme návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Jedná se o písemnou žádost, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

·         vlastnické právo,

·         právo stavby,

·         věcné břemeno,

·         zástavní právo,

·         budoucí zástavní právo,

·         podzástavní právo,

·         předkupní právo,

·         budoucí výměnek,

·         přídatné spoluvlastnictví,

·         správa svěřenského fondu,

·         výhrada vlastnického práva,

·         výhrada práva zpětné koupě,

·         výhrada práva zpětného prodeje,

·         zákaz zcizení nebo zatížení,

·         výhrada práva lepšího kupce,

·         ujednání o koupi na zkoušku,

·         nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,

·         pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,

·         vzdání se práva na náhradu škody na pozemku,

·         rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Vkladové řízení je zahájeno také tehdy, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do katastru nemovitostí zapisuje vkladem. Vklad je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.

Kdo je oprávněn podat návrh na vklad:

Ten, jehož právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo omezuje („dotčené osoby“), kterýkoliv z nich, případně všechny dotčené osoby. Doporučuje se, aby návrh na vklad podepsaly všechny dotčené osoby, neboť to urychlí vyřízení věci. Zároveň se doporučuje uvést kontaktní údaje (telefon a e-mail), které urychlí komunikaci (v případě, že návrh na vklad bude mít nedostatky, pro odesílání informace o vyznačení plomby).

Návrh na zahájení vkladového řízení je nutno podat na stanoveném formuláři. Je ke stažení zde.

Na kterém úřadu lze tuto životní situaci řešit

Na katastrálním úřadu (jeho katastrálním pracovišti) místně příslušném podle místa, kde se nemovitost nachází. Jsou-li předmětem smlouvy nemovitosti evidované v obvodech územní působnosti více katastrálních úřadů, předkládají se samostatné návrhy na vklad u jednotlivých katastrálních úřadů.

Více informací zde.

Zdroj: Katastr nermovitostí

Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na svjpredseda@svjpredseda.cz